Pravidla pro Projekty - předmět NPRG023

Tato pravidla vymezují obecná pravidla pro vypisování, vypracování a obhajoby projektů. Komise může v duchu těchto pravidel vydat jejich upřesnění.

1 Cíle předmětu

Hlavním cílem předmětu Projekt NPRG023 je osvojení si kolektivní práce nad větším softwarovým dílem. Práce na projektu by se měla podle možností co nejvíce přiblížit reálným požadavkům na vývoj software a zahrnovat základní životní cyklus softwarového díla - sběr požadavků, specifikaci, implementaci, testování, dokumentaci a odevzdání.

2 Komise pro obhajoby projektů

Komise koordinuje veškeré záležitosti týkající se tohoto předmětu, zejména:

Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejich členů.

3 Vedoucí projektu

Každý Projekt je veden vedoucím. Obvykle jde o pracovníka MFF UK, případně pracovníky jiných fakult, univerzit či ústavů, je však vítána i účast pracovníků softwarových firem. Pokud vede externí vedoucí projekt poprvé, určí komise zpravidla konzultanta z řad pracovníků MFF, který práci na projektu sleduje. Jeho úkolem je zajistit, aby projekt splňoval kritéria na projekty kladená.

Vedoucí má povinnost určit role a úkoly jednotlivých členů řešitelského týmu. Pokud některý z členů týmu soustavně neplní své povinnosti, může navrhnout komisi vyloučení tohoto člena z týmu. Vedoucí doporučuje či nedoporučuje projekt k obhajobě.

4 Řešitelský kolektiv

Řešiteli projektů jsou studenti odborného nebo učitelského studia informatiky. Počet řešitelů musí být úměrný rozsahu a předpokládané náročnosti Projektu, typický počet Řešitelů jednoho projektu je 5. Minimální počet členů kolektivu je 4, maximální počet není stanoven, více než 8 členů by však řešitelský kolektiv měl mít jen výjimečně.

5 Doba pro vypracování projektu

Součástí návrhu projektu předkládaného Komisi ke schválení je termín dokončení. Standardní doba pro vypracování Projektu je devět měsíců. Projekt musí být odevzdán k nejbližší obhajobě po schváleném termínu dokončení. Pokud není projekt v tomto termínu obhájen, může být přihlášen ještě k následujícímu řádnému termínu obhajob. Pokud ani v tomto termínu není obhájen, je automaticky zrušen.

Vedoucí projektu může ve výjimečných případech (dlouhodobá nemoc, odchod člena týmu apod.) komisi požádat o posunutí termínu dokončení.

6 Obhajoby projektů

Projekt končí obhajobou. Studenti splní studijní povinnost a získají příslušné body pouze za úspěšně obhájený projekt. Termíny obhajob vypisuje komise s dostatečným předstihem alespoň jednou za semestr.

6.1 Bodové hodnocení studentů odborného studia

Standardní bodové ohodnocení projektů odborného studia je 10 bodů resp. 15 kreditů.

Pokud probíhají práce na projektu alespoň jeden semestr, může vedoucí projektu udělit členům řešitelského kolektivu zálohové body ve výši 4 bodů resp. 6 kreditů. O udělené zálohové body se snižuje bodové ohodnocení po úspěšném obhájení projektu. Pokud projekt není obhájen, snižuje se o tyto body ohodnocení nového projektu, který student řeší.

U zvláště dobrých projektů může komise povolit vedoucímu projektu udělit těm členům řešitelského kolektivu, kteří se o úspěch nejvíce zasloužili, 2 body resp. 3 kredity navíc.

7 Výjimky

V odůvodněných případech může komise schválit i projekt, který nesplňuje některá ustanovení těchto pravidel; v takovém případě však musí být v rozhodnutí komise výslovně uvedeno, která ustanovení pravidel se projektu netýkají, případně která další pravidla pro takový projekt stanoví navíc.

8 Užití vytvořeného softwarového díla

(1) Užití vytvořeného softwarového díla se řídí platnými ustanoveními Autorského zákona v posledním platném znění. Na vytvořené softwarové dílo se přitom hledí jako na školní dílo ve smyslu § 60 zákona 121/2000 Sb. (Autorský zákon).
(2) Autoři projektu nemají povinnost dílo po obhajobě doplňovat či jinak udržovat.


Prováděcí ustanovení pro Projekty (předmět NPRG023)

1. Vypsání projektu

Projekty jsou vypisovány průběžně.

1.1 Návrh projektu

Vedoucí navrhovaného projektu předloží komisi písemné zadání. Pro návrh projektu musí být použita předepsaná šablona — viz seznam dokumentů. Součástí zadání projektu musí být:

Doporučujeme, aby studenti při výběru tématu a práci na projektu řešili témata odpovídající jejich studijnímu zaměření.

1.2 Vypsání projektů

Komise pro obhajobu projektů po prostudování zadání rozhodne, zda zadání splňuje podmínky pro projekty, a uznané projekty vypíše. Může při tom upravit maximální počet členů řešitelského kolektivu.

Zadání spolu s kontakty na vedoucí jsou zveřejněny na stránkách Komise.

1.3 Přihlašování k projektu

Studenti se přihlásí k projektu přímo u vedoucího. V případě většího počtu zájemců o některý projekt rozhoduje o konečném obsazení projektu vedoucí. V odůvodněných případech může také vedoucí odmítnout studenta, který nemá potřebné předběžné znalosti. Každý student může být zapsán nejvýše na jeden projekt.1.4 Zahájení projektu

Po naplnění řešitelského týmu dává komise souhlas k zahájeníprojektu.

2. Práva a povinnosti vedoucího a řešitelů

Vedoucí má povinnost určit role a úkoly jednotlivých řešitelů. Vedoucí má právo ukládat řešitelům povinnosti související s vypracováním projektu. Jde především o účast na schůzkách řešitelů, vedení vývojové dokumentace, práce na jednotlivých částech projektu apod. Řešitelé mají povinnost se řídit pokyny, doporučeními a příkazy vedoucího, zejména pak jsou povinni ve stanovených termínech dokončovat jednotlivé části projektu. To se týká jak specifikace projektu, tak jeho implementace a vytváření dokumentace.

3. Odevzdání projektu

3.1 Součásti odevzdávaného projektu

Odevzdaný projekt musí obsahovat zejména:

Dokumentace se odevzdává zásadně v tištěné formě ve dvou exemplářích a zároveň elektronicky. Dílo se odevzdává typicky na přenosném médiu, z kterého lze provést instalaci. V případě projektu určeného pro méně obvyklé platformy (speciální hardware, zvláštní běhové prostředí apod.) je možno formu odevzdání díla dohodnout individuálně. V každém případě však musí mít komise v okamžiku odevzdání projektu k dispozici jak běhuschopné dílo tak i veškeré zdrojové soubory.

Závěrečná karta projektu a zápis z obhajoby budou přiloženy k materiálům ke státní závěrečné zkoušce.

3.2 Požadavky na softwarové dílo

Funkčnost odevzdaného díla musí splňovat požadavky na něj kladené vyplývající ze specifikace projektu. Dílo musí být instalovatelné a běhuschopné na specifikované platformě uvedené v odevzdávané dokumentaci. Na této platformě musí být dílo reálně použitelné, tj. pro předpokládaný způsob použití musí být dílo stabilní a doba odezvy odpovídající způsobu použití. Dílo dále musí splňovat běžné požadavky na softwarový produkt běžící na dané platformě.

3.3 Požadavky na dokumentaci

Dokumentace musí být v jazyce českém, slovenském nebo anglickém. Musí být kvalitně typograficky upravena, musí být přehledná, a nesmí obsahovat větší množství gramatických chyb či překlepů. Dokumentace by měla obsahovat seznam použité literatury a přejímaných softwarových komponent.

Součástí vývojové dokumentace by mělo mimo jiné být:

Uživatelská dokumentace musí obsahovat zejména:

3.4 Povinnosti vedoucího před odevzdáním

Vedoucí má před odevzdáním projektu povinnost zkontrolovat, zda odevzdávaný projekt splňuje podmínky na něj kladené. Zejména jde o kontrolu kvality dokumentace, kontrolu funkčnosti díla a hlavně kontrolu jeho stability. Na základě této kontroly vedoucí doporučí nebo nedoporučí projekt k obhajobě.

Vedoucí má povinnost stanovit takový interní termín dokončení projektu, aby se mohl důkladně seznámit se všemi jeho částmi a zjistit případné nedostatky a aby řešitelé měli dostatek času na jejich odstranění před odevzdáním projektu. Doporučený interní termín dokončení projektu je dva týdny před termínem odevzdání.

4. Obhajoba projektu

4.1 Seznámení komise s projekty

Před termínem obhajoby se komise seznámí s odevzdanými projekty a ověří jejich funkčnost. Komise může dát řešitelům možnost ještě do termínu obhajoby odstranit zjištěné závady.

4.2 Účastníci obhajoby

Obhajoby projektů jsou veřejné. Obhajoby se musí zúčastnit reprezentativní část řešitelského kolektivu tak, aby byl kolektiv schopen zodpovědět všechny dotazy.

Vedoucí má povinnost do termínu obhajoby vypracovat písemný posudek na projekt (viz seznam dokumentů) a jednu jeho kopii před započetím obhajoby předat komisi. Povinností vedoucího je zúčastnit se obhajoby, v odůvodněných případech může místo sebe jmenovat zástupce.

Oponent projektu jmenovaný komisí má povinnost do termínu obhajoby vypracovat písemný posudek na projekt (viz seznam dokumentů) a jednu jeho kopii před započetím obhajoby předat komisi.

Komise je na obhajobě zastoupena nejméně třemi svými členy.

4.3 Průběh obhajoby

Řešitelé mají povinnost před konáním obhajoby včas ověřit, zda technické vybavení (hardware i software, promítací zařízení apod.) v místě konání obhajoby umožňuje plnohodnotné předvedení díla. Pokud tomu tak není, musí závady ve spolupráci s pracovníky fakulty odstranit. Vlastní instalaci obhajovaného díla musí provést před začátkem obhajob tak, aby před vlastní prezentací nebylo třeba více než pět minut na uvedení díla do provozu.

Vybraní zástupci řešitelského kolektivu seznámí během určené doby účastníky obhajoby s hlavními výsledky práce na projektu. Po hodnocení vedoucího projektu následuje diskuse. Diskuse se mohou zúčastnit všichni účastníci obhajoby.

4.3.1 Detailní průběh obhajoby

Celá obhajoba trvá 30 minut.

Prezentace řešitelů obsahuje následující části (části nemusejí být vždy v uvedeném pořadí):

4.3.2 Hodnocení komise

Komise při obhajobě posuzuje projekt podle:

5. Udělení zápočtů

Po úspěšné obhajobě uděluje zápočty vedoucí projektu. Případné body navíc zapisuje, na základě žádosti vedoucího projektu, studijní oddělení.

V případě, že nemůže zápočet udělit vedoucí projektu, uděluje je na základě protokolu o projektu předseda komise pro obhajoby nebo její tajemník.


Seznam dokumentů

posudek-projektu-sablona.docx
posudek-projektu-sablona.odt

zadani-projektu-sablona.docx
zadani-projektu-sablona.odt

zadani-projektu-vzor.docx
zadani-projektu-vzor.odt

zapis-z-obhajoby-sablona.docx
zapis-z-obhajoby-sablona.odt

zaverecna-karta-sablona.docx
zaverecna-karta-sablona.odt


zpět na domácí stránku Projektové komise