Jak zadat, zpracovat a hodnotit diplomovou práci

Diplomová práce by měla ukázat, že autor je schopen zhostit se problému dostatečné náročnosti souvisejícího se zaměřením KSI uspokojivým způsobem. V návodu popíšeme, jak má vypadat zadání diplomové práce, a pro typické kategorie diplomových prací uvedeme jejich požadovanou strukturu. V závěru jsou stručně zmíněny některé zásady zpracování diplomové práce a názor na její hodnocení. Tento materiál doplňuje obecné fakultní doporučení Úprava diplomové práce.

Pokud píšete práci anglicky, podívejte se také na dokument "angličtina v diplomových a bakalářských pracích".

Zadání diplomové práce

Typem zadání by práce měla spadat do jedné z následujících kategorií:

 • Implementace
 • Výzkumný problém
 • Analýza a návrh řešení zadaného problému
 • Srovnávací studie

Zadání

 • se musí úzce dotýkat zaměření katedry KSI, v našem případě tedy softwarového inženýrství, datového inženýrství, distribuovaných systémů, případně dalších specializací jejich pracovníků,
 • musí požadovat řešení problému dostatečně náročného na to, aby měl student co řešit, ale dostatečně lehkého na to, aby měl šanci ho rozumně vyřešit,
 • je buď detailněji specifikované v případě práce typu implementace, nebo je pouze rámcové v případě práce výzkumného charakteru. Ve druhém případě bývá upřesněno vedoucím práce v průběhu jejího vývoje.

Popis kategorií diplomových prací

Implementace

Vytvořit implementaci netriviální úlohy, jejíž analýza a návrh jsou již částečně provedeny; t.j. cíle řešení jsou známé, problémem je rozsah řešení (především netriviálnost), volba použitých metod a dotažení řešení do konce (může znamenat i modifikaci analýzy a návrhu). Výsledkem je tedy především implementace, nutná je odpovídající diskuse a analýza alternativ k místům, kde se dělala důležitá rozhodnutí v návrhu.

Hrubá osnova diskuse a analýzy k implementaci:

 • Úvod charakterizující kontext implementované úlohy
 • Přesné vymezení cílů úlohy v daném kontextu
 • Struktura práce ve vztahu k vytyčeným cílům
 • Analýza možných implementací z různých hledisek
 • Návrh implementace s diskusí alternativ
 • Popis detailů nestandardních řešení a postupů implementace
 • Zhodnocení splnění cílů, otevřené problémy, event. doporučení dalšího směru práce
 • Srovnání s jinými známými implementacemi s explicitním zdůrazněním původního přínosu
 • Závěr se stručným shrnutím výsledků a přínosu autora
 • Seznam citované literatury

Je-li implementace součástí širšího projektu, musí být jasně vymezena autorem zpracovaná část, včetně potřebného pojmového aparátu. Nelze ve větším rozsahu pouze odkazovat do dokumentace celkového projektu. V případě externích zadavatelů práce je třeba vyloučit zadaní, která představují rutinní implementaci uživatelské aplikace.

Implementace musí být odevzdána jednak v podobě zdrojových souborů a všech dat potřebných k jejímu překladu a spuštění, jednak v již přeložené a spustitelné podobě. Na zdrojových souborech musí být jasně patrné, které části implementace jsou autorovým původním dílem, a které jsou převzaté (generovaný kód, knihovny ...).

Spustitelná podoba práce musí demonstrovat funkčnost implementace. Pokud je k takové demonstraci potřeba netriviální prostředí či nastavení, autor práce jí musí na požádání předvést vedoucímu a oponentovi, případně také hodnotící komisi.

Krom odevzdání implementace na médiu přiloženém k práci se připouští odevzdání umístěním na WWW server ve správě katedry a uvedení URL takto odevzdané implementace v textu práce.

Výzkumný problém

Výzkumný problém z oblasti úzce související se softwarovým inženýrstvím, datovým inženýrstvím a dalšími oblastmi, za které je zodpovědná KSI. Výsledkem je výzkumná zpráva. Pokud řešení přichází s novým (původním) systémem konceptů (abstrakcí), resp. modelem, je třeba ilustrovat jejich použitelnost na prototypové implementaci nebo dokázat jejich netriviální vlastnosti. V případě návrhu nových datových struktur je třeba implementaci otestovat a vyhodnotit na reprezentativních vzorcích dat.

Hrubá osnova výzkumné zprávy:

 • Úvod charakterizující kontext problému
 • Přesné vymezení problému a cílů výzkumu v daném kontextu
 • Struktura práce ve vztahu k vytyčeným cílům
 • Analýza problému z různých hledisek
 • Návrh řešení s diskusí alternativ
 • Rozpracování vybraného přístupu
 • Zhodnocení splnění cílů, otevřené problémy, event. doporučení dalšího směru výzkumu
 • Srovnání s jinými přístupy známými z literatury s explicitním zdůrazněním původního přínosu
 • Závěr se stručným shrnutím výsledků a přínosu
 • Seznam citované literatury

Zpráva nemá duplikovat existující literaturu, známé přístupy by měla charakterizovat přiměřeným způsobem a dále odkázat čtenáře na příslušné publikace.

Analýza a návrh řešení konkrétního problému

Analýza a návrh řešení problému z oblasti úzce související se softwarovým či datovým inženýrstvím nebo systémovým prostředím. Výsledkem je výzkumná zpráva a prototypové řešení.

Vypracování musí demonstrovat pochopení problému. Tedy práce by neměla pouze slepě následovat první zjevnou cestu k řešení, či cestu naznačenou v zadání. Autor musí ze všeho nejdříve ukázat, že chápe, jaký problém má řešit, a že je schopen vysvětlit, čeho a proč chce dosáhnout.

Text práce má dokumentovat postup vypracování řešení tak, aby bylo možné posoudit, zda si autor počínal vhodně, a zda si byl vědom souvislostí, které jeho vypracování ovlivňují. Tedy je třeba systematicky a přehledně vysvětlit a zdůvodnit důležitá rozhodnutí učiněná při vypracování práce. Text práce má popisovat zvolené řešení strukturovaně shora dolů, a zabíhat do detailu pouze v případech nestandardních postupů nebo rozhodnutí.

Pokud práce z prostorových či kapacitních důvodů neobsahuje nejlepší možné řešení problému, měla by vysvětlit, jak by optimální řešení mohlo vypadat.

Hrubá osnova výzkumné zprávy:

 • Úvod charakterizující kontext problému
 • Přesné vymezení problému a cílů návrhu
 • Struktura práce ve vztahu k vytyčeným cílům
 • Analýza problému z různých hledisek
 • Rozpracování vybraného přístupu
 • Popis prototypové implementace
 • Zhodnocení splnění cílů a srovnání s jinými známými přístupy
 • Závěr se stručným shrnutím výsledků a přínosu
 • Seznam citované literatury

Srovnávací studie

Srovnávací studie z oblasti úzce související se softwarovým či datovým inženýrstvím nebo systémovým prostředím (OS, překladač, middleware, metody analýzy a návrhu, datové struktury, kompresní metody, jazyky, protokoly apod.).V oblasti, která je předmětem studie, nesmí již podobná přehledová práce existovat. Výsledkem je studie, která nejen uvádí existující přístupy v jednotném pojmovém aparátu, ale i formuluje vhodná srovnávací a hodnotící kritéria a aplikuje je na tyto přístupy. Někdy studie vyžaduje prototypovou implementaci, která umožňuje využít pro srovnání jedno systémové prostředí.

Hrubá osnova srovnávací studie:

 • Shrnutí (abstrakt) v češtině a angličtině (1/2 + 1/2 stránky)
 • Úvod charakterizující kontext předmětu studie
 • Přesné vymezení cílů studie v daném kontextu
 • Struktura práce ve vztahu k vytyčeným cílům
 • Formulace srovnávacích hledisek
 • Rozbor jednotlivých přístupů podle zvolených hledisek
 • Stručný souhrn výsledků srovnání
 • Zhodnocení splnění cílů
 • Srovnání s jinými známými přístupy s explicitním zdůrazněním původního přínosu
 • Závěr se stručným shrnutím výsledků a zvolených kritérií srovnání, event. doporučení pro další studie
 • Seznam citované literatury

Vypracováni diplomová práce

Jazyk

Text práce je možno předložit v češtině/slovenštině nebo v angličtině. Předložit text v angličtině je žádoucí zejména tehdy, je-li práce součástí většího projektu a ve všech dalších případech, kdy lze očekávat její publikaci, resp. publikaci jejích částí.

Vztah k zadání

Práce musí vyhovovat zadání. Ne každý bod zadání však musí být úplně zpracován. Zadání může být po dohodě s vedoucím práce detailizováno. Je možné se zaměřit, na návrh vedoucího, na jeho jistou část (metodu, algoritmus apod.). Pro potřebu oponenta je žádoucí zadání a jeho genezi uvést v úvodu práce. Pro každý typ práce je důležité zdůraznit, co je autorův vlastní přínos.

Styl

Vypracováni musí demonstrovat pochopeni problému. Autor by měl formulovat svoje dílčí cíle, které si stanovil v průběhu řešení. Měla by být zdůvodněna důležitá rozhodnutí, která ovlivnila směr řešení. Práce by měla být pokud možno samovysvětlující. Neměla by zamlčovat důležité definice, vymezení pojmů apod. Práce se píše v neutrálním stylu, tj. ne v „ich“ formě ani s oslovováním čtenáře, tak jak se to někdy používá u firemních dokumentací. Práce by po formální stránce měla být důstojným obrazem univerzity. Tedy čitelná, gramaticky správná, věcná, logicky konzistentní. V tomto směru je nezanedbatelný kontakt autora s vedoucím práce.

Rozsah

Do práce se uvádějí pouze relevantní informace přispívající k řešení. Je třeba se vyvarovat rozsáhlých úvodů většinou opisovaných ze základní literatury. Pokud práce z prostorových či kapacitních důvodů neobsahuje nejlepší možné řešení problému, měla by vysvětlit, jak by takové řešení mohlo vypadat.

Hodnocení diplomové práce

Hodnocení práce jak vedoucím tak oponentem by mělo vycházet jednak z kontroly splnění zadání, jednak z kvality výsledků. Nejcennější na hodnocení každé práce je podrobný seznam konkrétních připomínek k práci. Role oponenta práce by v tomto směru měla mít větší váhu než role vedoucího, podobně jako je tomu v případě reálných projektů. Výsledné hodnocení práce by nemělo být poplatné skromnému zadání, ani předimenzovanému zadaní. Rozhodující je chápat práci jako komplexní dílo, nikoliv jenom některé její aspekty. Podle typu práce je ovšem důraz kladen vždy na něco jiného. Např. u implementace na výběr metod a „dotažení“ do konce, u výzkumné práce na vhodnosti zavedených pojmů a netriviálnosti tvrzení, u prací srovnávacích na výběru kritérií, vzorků dat a komplexnosti testů apod.

Tato stránka podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko